จับตา..เกษตรอินทรีย์และแนวโน้มในปี 2560

ปัจจุบันการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี สารปรุงแต่งต่าง ๆ  และต้องดีต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีราคาสูงกว่าสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปก็ตาม จากการเติบโตของตลาดจึงส่งผลให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลกขยายตัวตามไปด้วย

download PDF

Related Articles

วิกฤตการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (FOOD LOSS AND FOOD WASTE)

ปัจจุบันโลกอยู่ในสภาวะที่มีขยะเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเหลือทิ้ง จากผลในการทิ้งอาหารทำให้ต้องเผชิญกับวิกฤติการสูญเสียอาหารและเกิดขยะอาหารเป็...

“Added Sugar” ประเด็นที่น่าจับตามอง

รส “หวาน” เป็นหนึ่งในรสชาติหลักที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ นอกเหนือจากรสเปรี้ยว, เค็ม, ขม โดยรสหวานมีแหล่งที่มาสำคัญคือ “น้ำตาล” ...