วิกฤตการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (FOOD LOSS AND FOOD WASTE)

อาหารทุกอย่างล้วนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากเราทิ้งอาหารจะส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะอาหารที่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหารส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำนิยาม “การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และ อาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste)


    


FAO ได้ให้คำนิยาม การสูญเสียอาหาร (Food Loss) คือ การลดลงของมวลอาหารที่สามารถบริโภคได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอาหารสำหรับการบริโภคของมนุษย์ การสูญเสียอาหารเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปในห่วงโซ่อุปทานอาหาร (Parfitt et al., 2010)

FAO ได้ให้คำนิยาม อาหารที่ถูกทิ้ง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ขยะอาหาร (Food Waste) คือ การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหารในขั้นตอนการขายปลีกและการบริโภค ซึ่งเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของผู้ขายปลีกและผู้บริโภคและการบริโภค (Parfitt et al., 2010)

“อาหาร” ที่สูญเสีย หรือถูกทิ้งนั้น วัดเฉพาะส่วนที่บริโภคได้เท่านั้น หากแต่อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์ที่ออกจากห่วงโซ่อาหารของมนุษย์จึงถือเป็นอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้งเช่นกัน แม้ว่าจะกลายเป็นสิ่งทีไม่ใช่อาหารมนุษย์ (อาหารสัตว์ พลังงานชีวภาพ เป็นต้น) ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่จะใช้ประโยชน์ของอาหารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ไม่ใช่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ถือว่าเป็นการสูญเสียอาหารเช่นเดียวกัน

download PDF

Related Articles

จับตา FOOD SAFETY โลก ในปี 2017

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารยังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริโภคและการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อาจ...

ระเบียบสหภาพยุโรป เรื่อง การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs)

สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบกลาง Commission Regulation เพื่ออนุญาตการใช้สารเสริม (additives) เป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์ (feedingstuffs) เมื่อวันที่ 5 ...