ระเบียบสหภาพยุโรป เรื่อง การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs)

1. COMMISSION REGULATION (EC) No 1810/2005 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สารเสริมในกลุ่ม สารช่วยเร่งการเจริญเติบโต (Growth promoters) สารช่วยคลาย (Binders, anti-caking agents and coagulants) สารช่วยย่อย (Enzymes) และเชื้อจุลินทรีย์ (Micro-organisms) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร เลี้ยงสัตว์ (COMMISSION REGULATION (EC) No 1810/2005 of 4 November 2005 concerning a new authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs, the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs)จํานวน 7 รายการ ได้แก่

1.1 BASF Aktiengesellschaft (E 800) : อนุญาตเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1.2 Clinoptilolite of sedimentary origin (E 568) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.3 Sodium Ferrocyanide (E 535) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.4 Potassium Ferrocyanide (E 536) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.5 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (E 1613) : อนุญาตเป็นการถาวร

1.6 Enterococcus faecium NCIMB 11181 (15) : อนุญาตเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

1.7 Enterococcus faecium CECT 4515 (18) : อนุญาตเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

รายละเอียดตามภาคผนวก 1

download PDF

Related Articles

กระแส “GMOs” ในสิ่งมีชีวิต กับการออกนโยบายของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (European Union : EU) เป็นภูมิภาคที่มีนโยบายเกี่ยวกับสินค้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMOs ที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก โดยยึดหลักป้องกันล...

เกาหลีใต้ประกาศเพิ่มค่า MRLs Methyl mercury ในผลิตภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก

องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้รับแจ้งมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Notification) ของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากสํานักงานอาหารและยาของเกาหลีใต้ (K...