สหภาพยุโรปเข้มกําหนดเกณฑ์ความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ : พฤศจิกายน 2548

ได้แก่เชื้อ salmonella,Listeria monocytogenes , Enterobacter sakazakii, staphylococcal enterotoxins และสาร histamine โดยกําหนดระดับที่ยอมให้พบจุลินทรีย์ก่อโรค และสารพิษดังกล่าวปนเปื้อนได้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่วาง จําหน่ายในท้องตลาดตลอดอายุการเก็บรักษา และกําหนดเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการผลิต (Process hygiene criteria) ที่ กําหนดระดับที่ยอมให้พบจุลินทรีย์และสารพิษปนเปื้อนได้ในอาหารที่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิต รวมทั้งกําหนดให้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บด เนื้อสัตว์ที่ผ่านการเตรียม และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตวืที่ต้องนําไปปรุงให้สุกก่อนบริโภค ผู้ผลิตจะต้องติด ฉลากบนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าต้องปรุงให้สุกก่อนนําไปบริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักว่าต้องนําผลิตภัณฑ์ ไปทําให้สุกก่อนบริโภคเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะใช้เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับ นํามาใช้เพื่อประเมินความปลอดภัย และประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่จําหน่ายในประเทศสมาชิก ซึ่ง ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับทั้งสินค้าอาหารที่ผลิตในสหภาพยุโรป(25ประเทศ) และสินค้าอาหารที่นําเข้า จากประเทศนอกสหภาพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

Food safety criteria

สําหรับเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety criteria) เป็นเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปกําหนด ระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค สารพิษและสาร metabolites ที่ยอมรับได้ในผลิตภัณฑ์แบ็ตของสินค้า อาหารที่สามารถจําหน่ายออกสู่ตลาดได่ตลอดอายุการเก็บรักษา เกณฑ์ด้านความปลอดภัยอาหารตามระเบียบใหม่ ที่สหภาพยุโรปกําหนด และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าอาหารไทยที่ส่งเข้าตลาดสหภาพยุโรป มีดังนี้

download PDF

Related Articles

ส่งออกอาหารฉายรังสีต้องระวัง...

สืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2548 ที่ ผ่านมาสินค้าอาหารประเภทเส้นหมี่สําเร็จรูปจากประเทศเกาหลีใต้และเห็ดหอมสดจากประเทศบอสเนียฯ ถูกสหภาพยุโรปปฏิเ...

ความพร้อมของไทยด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมอาเซียน (AC) นำไปสู่การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคและมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้การเติบโตท...