สวัสดี

Area based Industry

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “สมุทรปราการ”

กรกฎาคม 2565

รายละเอียด :

สมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง และเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557 ไร่ มากเป็นอันดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด มีประชากร 1,356,449 คน อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ของประชากรประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 399 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอบางเสาธง ส่วนด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ

จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจำปี 2563 เท่ากับ 641,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) โดยมีสาขาการผลิตที่สำคัญอันดับที่ 1 คือ สาขาบริการ
มีสัดส่วนร้อยละ 51.8 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 47.6 และสาขาเกษตร
มีสัดส่วนร้อยละ 0.6 โดยจังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPP per capita) มูลค่า 285,173 บาท/คน/ปี อยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 224,962 บาท/คน/ปี

 

ด้านเกษตรกรรม

          จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่รวมทั้งหมด 627,556 ไร่ พื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561-2564 โดยพื้นที่การเกษตรในปี 2564 มีพื้นที่ 128,669 ไร่ ลดลงร้อยละ 1.8 จากปี 2563 ที่มีพื้นที่ 131,087 ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และความเจริญ ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ประกอบกับที่ดินมีราคาสูง ทำให้เกษตรกรที่เคยเป็นเจ้าของที่ดิน เมื่อประสบปัญหาในการทำการเกษตร ก็เริ่มทยอยขายที่ดินให้กับนายทุน

 

ด้านอุตสาหกรรม

                    จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นคลังสินค้าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุน การผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6,876 โรงงาน จำนวนคนงาน 462,807 คน เงินลงทุนรวม 667,011 ล้านบาท ถือเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีอุตสาหกรรมหลัก คือ  อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป และการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics)

 

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นคลังสินค้าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุน การผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6,876 โรงงาน จำนวนคนงาน 462,807 คน เงินลงทุนรวม 667,011 ล้านบาท ถือเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป และการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527