สวัสดี

Area based Industry

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “ปทุมธานี”

มีนาคม 2565

รายละเอียด :

ปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง และเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ มากเป็นอันดับที่ 70 จาก 77 จังหวัด มีประชากร 1,190,060 คน อันดับที่ 29 ของประเทศ สัดส่วนร้อยละ 1.8 ของประชากรประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล และ 460 หมู่บ้าน ซึ่งเขตการปกครอง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกาและอำเภอสามโคก

ด้านเศรษฐกิจ

จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจำปี 2562 เท่ากับ 434,004 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) โดยมีสาขาการผลิตที่สำคัญอันดับที่ 1 คือ สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 53.6 มีมูลค่าเท่ากับ 232,600 ล้านบาท รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สาขาบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 45.0 มีมูลค่าเท่ากับ 195,379 ล้านบาท และสาขาเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 1.4 มีมูลค่าเท่ากับ 6,025 ล้านบาท

ด้านเกษตรกรรม

จังหวัดปทุมธานีมีครัวเรือนเกษตรกร 23,345 ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 510,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.5 ของพื้นที่จังหวัด โดยผลผลิตหลักมาจากพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ำมัน ส่วนผลผลิตปศุสัตว์มาจากการเลี้ยงไก่เนื้อ ในขณะที่ผลผลิตประมงส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยง ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาสวาย และกุ้งขาว  

ด้านอุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานีมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,336 โรง จำนวนคนงาน 233,899 คน เงินลงทุนรวม 337,736 ล้านบาท มีอุตสาหกรรมหลัก คือการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) เช่น การผลิตโครงสร้างโลหะ เชื่อมประกอบโลหะเป็นต้น รองลงมาได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ยางและพลาสติก  การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ และการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ เช่น การผลิตคอนกรีต ปูนซีเมน เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการจ้างงานและเงินลงทุนพบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานและจำนวนลงทุนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดประทุมธานี โดยจากข้อมูลสะสมจนถึง สิ้นปี 2564 พบว่า อุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดปทุมธานี มีการจ้างงานจำนวน 25,322 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 เทียบกับการจ้างงานทั้งหมดในจังหวัด และมีเงินลงทุนจำนวน 33,042 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในจังหวัด

......

 

*มีการแก้ไขข้อมูลจำนวนโรงงานอาหาร ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527