ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

สถานการณ์ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อุตสาหกรรมอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 221,300 ตัน มูลค่า 2,333.7 ล้านดีแรห์ม หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 9.7 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) โดยปัจจัยหลักมาจากจำนวนคนทำงานต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย และชาวอาหรับ ที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวเป็นชนชาติที่รับประทานข้าวเป็นหลักในทุกระดับชนชั้นฐานะ ทำให้สินค้าข้าวบรรจุถุงมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาก ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 10.2 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์  นอกจากนี้อาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูป ทั้งแบบบรรจุถุง และแบบบรรจุถ้วย เป็นอีกชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.4 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 8.5 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ จากความต้องการรับประทานสินค้าคุณภาพสูงที่มีราคาแพง โดยเฉพาะอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในกลุ่มคนทำงานชาวฟิลิปปินส์ ที่ได้รับอิทธิพลความนิยมมาจากศิลปินเกาหลี ซึ่งนอกจากชาวฟิลิปปินส์แล้ว ผู้บริโภคชาวอาหรับจากบางประเทศ เช่น อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างก็ตระหนักรู้ถึงความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีดังกล่าว และเริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริโภคอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งนอกเหนือจากรสชาติปกติทั่วไป อย่าง รสไก่ รสอาหารทะเล ผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาสินค้าอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปรสชาติใหม่ที่แตกต่างไปจากรสชาติเดิม เช่น รสราเมน เพื่อดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เพิ่มมากขึ้น

download PDF

Related Articles

ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง (Hemp)

มกราคม 2563

Hemp (เฮมป์) หรือ กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีนี้ ด้วยมีสายพันธุ์เดียวกับกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) กล่าวคือ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันว่า Cannabis sativa L. เพราะมีต้นกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจําแนก

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม

ธันวาคม 2562

เวียดนามจัดเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนประชากรในประเทศกว่า 97 ล้านคน ส่งผลให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาประเทศสู่ความเจริญและการขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวและ
วัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม ต่างต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวเวียดนามจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น นอกจากข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่างของสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

Read more

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นชนชาติหนึ่งที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว โดยมีข้อมูลสถิติระบุว่าชาวอินโดนีเซียรับประทานข้าวเฉลี่ยคนละ 135 กิโลกรัม/ปี และอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ยคนละ 53 ห่อ/ปี (ที่มา: Helgi Analytics, 2013 และ World Instant Noodle Association, 2015.) ขณะที่พาสต้าเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติตะวันตก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย ทั้งนี้ จากวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ของชาวอินโดนีเซีย ประกอบกับขนาดประชากรที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยจำนวนมากกว่า 260 ล้านคน ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารเส้น พาสต้า และข้าวไปยังตลาดนี้

Read more