ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

สถานการณ์ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อุตสาหกรรมอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 221,300 ตัน มูลค่า 2,333.7 ล้านดีแรห์ม หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 9.7 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) โดยปัจจัยหลักมาจากจำนวนคนทำงานต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย และชาวอาหรับ ที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวเป็นชนชาติที่รับประทานข้าวเป็นหลักในทุกระดับชนชั้นฐานะ ทำให้สินค้าข้าวบรรจุถุงมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาก ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 10.2 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์  นอกจากนี้อาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูป ทั้งแบบบรรจุถุง และแบบบรรจุถ้วย เป็นอีกชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.4 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 8.5 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ จากความต้องการรับประทานสินค้าคุณภาพสูงที่มีราคาแพง โดยเฉพาะอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในกลุ่มคนทำงานชาวฟิลิปปินส์ ที่ได้รับอิทธิพลความนิยมมาจากศิลปินเกาหลี ซึ่งนอกจากชาวฟิลิปปินส์แล้ว ผู้บริโภคชาวอาหรับจากบางประเทศ เช่น อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างก็ตระหนักรู้ถึงความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีดังกล่าว และเริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริโภคอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งนอกเหนือจากรสชาติปกติทั่วไป อย่าง รสไก่ รสอาหารทะเล ผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาสินค้าอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปรสชาติใหม่ที่แตกต่างไปจากรสชาติเดิม เช่น รสราเมน เพื่อดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เพิ่มมากขึ้น

download PDF

Related Articles

ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

มิถุนายน 2562

ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

พฤษภาคม 2562

จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และระดับรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อินเดียเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคชาวอินเดียโดยโดยทั่วไปจะต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวอินเดียจำนวนมากต่างเริ่มมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

Read more

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Read more