ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

มิถุนายน 2562

ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

สถานการณ์ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2561 สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกภายในประเทศรวม 1,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ทำให้พวกเขามีความต้องการดื่มเครื่องดื่มออร์แกนิกเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนเครื่องดื่มทั่วไปที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะชาออร์แกนิกแบบชงดื่มร้อน ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากการเติบโตของชาดำออร์แกนิก และชาเขียวออร์แกนิก ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 14.1 และ 12.6 ต่อปี ตามลำดับ ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ โดยได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบวัตถุดิบคุณภาพสูงของบรรดาผู้ผลิตสินค้าตราดัง ประกอบกับการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของชาชนิดดังกล่าว และกรรมวิธีการชงชาที่ช่วยให้พวกเขาได้ลิ้มรสความพรีเมี่ยมของชา ซึ่งนักดื่มชาชาวอเมริกันที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้มักจะให้ความสำคัญกับแหล่งปลูกชาและวัฒนธรรมการดื่มชาที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น

 

download PDF

Related Articles

ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง (Hemp)

มกราคม 2563

Hemp (เฮมป์) หรือ กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีนี้ ด้วยมีสายพันธุ์เดียวกับกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) กล่าวคือ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันว่า Cannabis sativa L. เพราะมีต้นกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจําแนก

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม

ธันวาคม 2562

เวียดนามจัดเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนประชากรในประเทศกว่า 97 ล้านคน ส่งผลให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาประเทศสู่ความเจริญและการขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวและ
วัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม ต่างต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวเวียดนามจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น นอกจากข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่างของสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

Read more

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นชนชาติหนึ่งที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว โดยมีข้อมูลสถิติระบุว่าชาวอินโดนีเซียรับประทานข้าวเฉลี่ยคนละ 135 กิโลกรัม/ปี และอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ยคนละ 53 ห่อ/ปี (ที่มา: Helgi Analytics, 2013 และ World Instant Noodle Association, 2015.) ขณะที่พาสต้าเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติตะวันตก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย ทั้งนี้ จากวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ของชาวอินโดนีเซีย ประกอบกับขนาดประชากรที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยจำนวนมากกว่า 260 ล้านคน ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารเส้น พาสต้า และข้าวไปยังตลาดนี้

Read more