ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

พฤษภาคม 2562

จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และระดับรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อินเดียเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคชาวอินเดียโดยโดยทั่วไปจะต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวอินเดียจำนวนมากต่างเริ่มมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของอินเดียมีทิศทางการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว โดยในปี 2561 อินเดียมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน 85,400 ตัน มูลค่า 23,733.3 ล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 13.8 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 16.3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพความเป็นอยู่และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ชาวอินเดียมีความต้องการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้น และเห็นถึงประโยชน์ด้านความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานของอาหารประเภทนี้มากขึ้น ประกอบกับความกังวลเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการตามร้านอาหารทั้งหลายในอินเดีย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบรรดาผู้ผลิตต่างพยายามพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบและขนาดบรรจุที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น นักเรียนหรือคนทำงานที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ครอบครัวที่อยู่รวมกันหลายคน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้อินเดียจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ แต่อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานยังคงมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรขนาดใกล้เคียงกัน อย่างเช่น จีน ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารปรุงสดใหม่มากกว่า ประกอบกับชาวอินเดียมีการรับรู้เรื่องอาหารพร้อมรับประทานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเมืองรองลำดับสองและสามของอินเดีย

 

download PDF

Related Articles

ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง (Hemp)

มกราคม 2563

Hemp (เฮมป์) หรือ กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีนี้ ด้วยมีสายพันธุ์เดียวกับกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) กล่าวคือ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันว่า Cannabis sativa L. เพราะมีต้นกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจําแนก

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม

ธันวาคม 2562

เวียดนามจัดเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนประชากรในประเทศกว่า 97 ล้านคน ส่งผลให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาประเทศสู่ความเจริญและการขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวและ
วัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม ต่างต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวเวียดนามจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น นอกจากข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่างของสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

Read more

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นชนชาติหนึ่งที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว โดยมีข้อมูลสถิติระบุว่าชาวอินโดนีเซียรับประทานข้าวเฉลี่ยคนละ 135 กิโลกรัม/ปี และอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ยคนละ 53 ห่อ/ปี (ที่มา: Helgi Analytics, 2013 และ World Instant Noodle Association, 2015.) ขณะที่พาสต้าเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติตะวันตก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย ทั้งนี้ จากวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ของชาวอินโดนีเซีย ประกอบกับขนาดประชากรที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยจำนวนมากกว่า 260 ล้านคน ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารเส้น พาสต้า และข้าวไปยังตลาดนี้

Read more