ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

พฤษภาคม 2562

จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และระดับรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อินเดียเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคชาวอินเดียโดยโดยทั่วไปจะต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวอินเดียจำนวนมากต่างเริ่มมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของอินเดียมีทิศทางการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว โดยในปี 2561 อินเดียมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน 85,400 ตัน มูลค่า 23,733.3 ล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 13.8 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 16.3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพความเป็นอยู่และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ชาวอินเดียมีความต้องการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้น และเห็นถึงประโยชน์ด้านความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานของอาหารประเภทนี้มากขึ้น ประกอบกับความกังวลเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการตามร้านอาหารทั้งหลายในอินเดีย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบรรดาผู้ผลิตต่างพยายามพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบและขนาดบรรจุที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น นักเรียนหรือคนทำงานที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ครอบครัวที่อยู่รวมกันหลายคน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้อินเดียจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ แต่อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานยังคงมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรขนาดใกล้เคียงกัน อย่างเช่น จีน ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารปรุงสดใหม่มากกว่า ประกอบกับชาวอินเดียมีการรับรู้เรื่องอาหารพร้อมรับประทานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเมืองรองลำดับสองและสามของอินเดีย

 

download PDF

Related Articles

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

Read more

ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

มิถุนายน 2562

ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

Read more

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Read more