ตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักร

มกราคม 2562

แม้ว่าตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักรจะมีความน่าสนใจและชี้ให้เห็นโอกาสมากมายทางธุรกิจ แต่ก็ไม่ควรมองข้ามอุปสรรคหรือภัยคุกคามในตลาดดังกล่าวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหารออร์แกนิก ข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการรับรู้ของผู้บริโภคในตลาดสหราชอาณาจักรต่อสินค้าอาหารออร์แกนิก ซึ่งชาวบริติชส่วนใหญ่มีอำนาจซื้อสูงและเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสมราคา และแสดงถึงกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของชาวบริติชแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบ/ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิกในตลาดสหราชอาณาจักรโดยละเอียด รวมถึงการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าอาหารออร์แกนิก เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารออร์แกนิกของไทย

สถานการณ์ตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักร

ในปี 2561 สหราชอาณาจักรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิกภายในประเทศรวม 1,057.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสของผู้บริโภคชาวบริติชที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของสัตว์มากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่มีทิศทางเติบโตมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยชาวบริติชจำนวนมากได้เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขาไปเป็นผู้รับประทานอาหารเจ และ/หรือ อาหารมังสวิรัติ ขณะที่บางกลุ่มเลือกวิถีการรับประทานแบบ flexitarian หรือ การรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น ซึ่งจะรับประทานเนื้อเป็นบางครั้งบางคราว เช่น สัปดาห์ละหนึ่งวัน โดยกระแสดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นหนุ่มสาวชาวบริติช และมีแนวโน้มกระจายความนิยมเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าอาหารต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกออกสู่ตลาดสหราชอาณาจักรเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว และหวังว่าจะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ยกตัวอย่างกรณีของบริษัท Rachel’s Dairy ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ตื่นตัวกับกระแสนี้เป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะโฆษณาสินค้าของตนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคชาวบริติชแล้ว บริษัทยังได้อาศัยจุดแข็งด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก ในการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด เช่น กรีกโยเกิร์ตออร์แกนิก ผสมมะนาว ขิง และจิน (gin) โยเกิร์ตออร์แกนิก ปราศจากน้ำตาลแลคโตส เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีความภักดีต่อสินค้าตรา Rachel’s และมีความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงขยายฐานผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้น

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Read more

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์

มีนาคม 2562

ฟิลิปปินส์จัดว่าเป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสสูงทางการค้า จากจำนวนประชากรกว่า 105 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรชาวฟิลิปปินส์มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงอยู่ในอันดับ 4 รองจากฟิลิปปินส์

Read more

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย

กุมภาพันธ์ 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นเป็นตลาดหลักในการส่งออกผักและผลไม้ของไทย ทั้งในรูปของสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ซึ่งแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผักและผลไม้เขตร้อน แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง

Read more