เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) : ข้าวแปรรูป ปี 2561

มกราคม 2562

เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) : ข้าวแปรรูป ปี 2561
download PDF

Related Articles

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย

กันยายน 2562

มาเลเซียถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่นเดียวกับไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita (PPP)) สูงเป็นอันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และบรูไน ทำให้มองได้ว่าชาวมาเลเซียเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มีการผสมผสานกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซียอีกด้วย ดังนั้น ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียจึงเป็นตลาดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศค่อนข้างสูง ประกอบกับชาวมาเลเซียมีความคุ้นเคยและชื่นชอบรสชาติของสินค้าอาหารไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซียในแต่ละพื้นที่โดยละเอียด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการเจาะตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

สิงหาคม 2562

ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การออกไปทำงานนอกบ้านของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น การเกิดครอบครัวขนาดเล็กและผู้อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของคุณภาพและรสชาติอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น

Read more

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

Read more