ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพอินเดีย

สิงหาคม 2561

อินเดียจัดเป็นตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอย่างมากตลาดหนึ่งของโลก ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่มหาศาล ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลอินเดียชุดปัจจุบัน ที่เรียกว่า “Make in India” นอกจากนี้ชาวอินเดียได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายและระบบภุมิคุ้มกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการระบาดของเชื้อไข้หวัด H1N1 ในปี 2552 และการเกิดปัญหาสภาพมลภาวะทางอากาศในเขตเมือง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ผิดปกติ ส่งผลให้ชาวอินเดียจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีระดับการศึกษาและระดับรายได้สูง เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวิถีการใช้ชีวิตให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสใหญ่ของผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดอินเดีย

สถานการณ์ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพอินเดีย

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในอินเดียมีทิศทางการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 พบว่า มีมูลค่าการจำหน่ายภายในประเทศรวม 792.8 พันล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.7 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากชาวอินเดียมีความตระหนักเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้พวกเขาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งนอกจากการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักแล้ว ผู้บริโภคชาวอินเดียยังมีความความต้องการสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภท Naturally Healthy ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ซึ่งพบว่าเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีทิศทางการเติบโตของมูลค่าตลาดรวดเร็วที่สุดในอินเดีย ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 21.1 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ รองลงมาได้แก่ อาหารปราศจากสารเคมี หรือ อาหารออร์แกนิก และอาหารประเภท Better for You ที่มีการลดปริมาณสารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เช่น น้ำตาล คาเฟอีน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 17.6 และ 11.4 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ ตามลำดับ

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Read more

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์

มีนาคม 2562

ฟิลิปปินส์จัดว่าเป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสสูงทางการค้า จากจำนวนประชากรกว่า 105 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรชาวฟิลิปปินส์มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงอยู่ในอันดับ 4 รองจากฟิลิปปินส์

Read more

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย

กุมภาพันธ์ 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นเป็นตลาดหลักในการส่งออกผักและผลไม้ของไทย ทั้งในรูปของสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ซึ่งแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผักและผลไม้เขตร้อน แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง

Read more