ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

กรกฎาคม 2561

จากขนาดประชากรจำนวนมหาศาล ประกอบกับการขยายตัวของจำนวนครอบครัวเดี่ยวและจำนวนผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน รวมถึงระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า อินเดียเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารที่น่าสนใจอย่างมากแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความท้าทายหนึ่งของตลาดอินเดีย คือ ความหลากหลายของผู้บริโภค เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ ทำให้ชาวอินเดียในแต่ละภูมิภาคมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเรื่องการรับประทานอาหารหลัก ซึ่งชาวอินเดียภาคเหนือและภาคตะวันตก จะนิยมรับประทานอาหารที่ทำจากแป้งสาลี เช่น จาปาตี ขณะที่ชาวอินเดียภาคใต้และภาคตะวันออกจะนิยมรับประทานข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอินเดียในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อให้สินค้าอาหารบรรจุเสร็จของไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอินเดียอย่างเหมาะสม

สถานการณ์ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

อุตสาหกรรมอาหารบรรจุเสร็จของอินเดียมีทิศทางการเติบโตอย่งต่อเนื่อง ในปี 2560 อินเดียมีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 39,301.7 พันตัน มูลค่า 3,857.9 พันล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 15.6 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง  ระดับรายได้ของชาวอินเดียที่ปรับสูงขึ้น และการเพิ่มจำนวนของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวอินเดียหันมาเลือกซื้อสินค้าแบบบรรจุเสร็จแทนสินค้าแบบแบ่งขาย (unpackaged) มากขึ้น เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น จัดเก็บได้ง่าย และมีขนาดบรรจุที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตน   โดยชนิดสินค้าอาหารบรรจุเสร็จที่ชาวอินเดียนิยม คือ นม/ผลิตภัณฑ์นม มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 48.7 และ 30.9 ของการค้าปลีกสินค้าอาหารบรรจุเสร็จทั้งหมดในประเทศ ในชิงปริมาณและเชิงมูลค่า ตามลำดับ รองลงมาได้แก่น้ำมัน/ไขมันปรุงอาหาร และอาหารหลักพวกแป้ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.1 และ 7.9 ในชิงปริมาณ และร้อยละ 27.5 และ 8.8 ในเชิงมูลค่า ตามลำดับ

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Read more

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์

มีนาคม 2562

ฟิลิปปินส์จัดว่าเป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสสูงทางการค้า จากจำนวนประชากรกว่า 105 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรชาวฟิลิปปินส์มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงอยู่ในอันดับ 4 รองจากฟิลิปปินส์

Read more

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย

กุมภาพันธ์ 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นเป็นตลาดหลักในการส่งออกผักและผลไม้ของไทย ทั้งในรูปของสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ซึ่งแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผักและผลไม้เขตร้อน แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง

Read more