ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

กรกฎาคม 2561

จากขนาดประชากรจำนวนมหาศาล ประกอบกับการขยายตัวของจำนวนครอบครัวเดี่ยวและจำนวนผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน รวมถึงระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า อินเดียเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารที่น่าสนใจอย่างมากแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความท้าทายหนึ่งของตลาดอินเดีย คือ ความหลากหลายของผู้บริโภค เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ ทำให้ชาวอินเดียในแต่ละภูมิภาคมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเรื่องการรับประทานอาหารหลัก ซึ่งชาวอินเดียภาคเหนือและภาคตะวันตก จะนิยมรับประทานอาหารที่ทำจากแป้งสาลี เช่น จาปาตี ขณะที่ชาวอินเดียภาคใต้และภาคตะวันออกจะนิยมรับประทานข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอินเดียในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อให้สินค้าอาหารบรรจุเสร็จของไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอินเดียอย่างเหมาะสม

สถานการณ์ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

อุตสาหกรรมอาหารบรรจุเสร็จของอินเดียมีทิศทางการเติบโตอย่งต่อเนื่อง ในปี 2560 อินเดียมีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 39,301.7 พันตัน มูลค่า 3,857.9 พันล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 15.6 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง  ระดับรายได้ของชาวอินเดียที่ปรับสูงขึ้น และการเพิ่มจำนวนของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวอินเดียหันมาเลือกซื้อสินค้าแบบบรรจุเสร็จแทนสินค้าแบบแบ่งขาย (unpackaged) มากขึ้น เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น จัดเก็บได้ง่าย และมีขนาดบรรจุที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตน   โดยชนิดสินค้าอาหารบรรจุเสร็จที่ชาวอินเดียนิยม คือ นม/ผลิตภัณฑ์นม มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 48.7 และ 30.9 ของการค้าปลีกสินค้าอาหารบรรจุเสร็จทั้งหมดในประเทศ ในชิงปริมาณและเชิงมูลค่า ตามลำดับ รองลงมาได้แก่น้ำมัน/ไขมันปรุงอาหาร และอาหารหลักพวกแป้ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.1 และ 7.9 ในชิงปริมาณ และร้อยละ 27.5 และ 8.8 ในเชิงมูลค่า ตามลำดับ

download PDF

Related Articles

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย

กันยายน 2562

มาเลเซียถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่นเดียวกับไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita (PPP)) สูงเป็นอันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และบรูไน ทำให้มองได้ว่าชาวมาเลเซียเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มีการผสมผสานกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซียอีกด้วย ดังนั้น ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียจึงเป็นตลาดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศค่อนข้างสูง ประกอบกับชาวมาเลเซียมีความคุ้นเคยและชื่นชอบรสชาติของสินค้าอาหารไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซียในแต่ละพื้นที่โดยละเอียด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการเจาะตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

สิงหาคม 2562

ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การออกไปทำงานนอกบ้านของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น การเกิดครอบครัวขนาดเล็กและผู้อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของคุณภาพและรสชาติอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น

Read more

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

Read more