World Food Market Report


ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียจัดเป็นชนชาติหนึ่งที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว โดยมีข้อมูลสถิติระบุว่าชาวอินโดนีเซียรับประทานข้าวเฉลี่ยคนละ 135 กิโลกรัม/ปี และอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ยคนละ 53 ห่อ/ปี (ที่มา: Helgi Analytics, 2013 และ World Instant Noodle Association, 2015.) ขณะที่พาสต้าเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติตะวันตก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย ทั้งนี้ จากวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ของชาวอินโดนีเซีย ประกอบกับขนาดประชากรที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยจำนวนมากกว่า 260 ล้านคน ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารเส้น พาสต้า และข้าวไปยังตลาดนี้

สถานการณ์ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในตลาดอินโดนีเซียมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 อินโดนีเซียมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารเส้น พาสต้า และข้าวรวม 10.18 ล้านตัน มูลค่า 139.65 ล้านล้านรูเปียห์ หรือมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 8.9 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่น่าสนใจออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นชนิดสินค้าที่เข้าสู่ภาวะอิ่มตัวทางการตลาดแล้ว แต่เนื่องจากชาวอินโดนีเซียเป็นชนชาติหนึ่งที่ชื่นชอบการทดลองสินค้าใหม่และรสชาติอาหารแปลกใหม่  ดังนั้นการคิดค้นสินค้าใหม่ออกวางจำหน่ายในตลาดอินโดนีเซียจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการกระตุ้นความต้องการบริโภคให้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Indofood Sukses Makmur ได้เปิดตัวสินค้าอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปบรรจุถ้วย ตรา Popmie รุ่นพิเศษเพื่อฉลองการเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2018 โดยพัฒนารสชาติใหม่และตั้งชื่อให้เข้ากับธีมการแข่งขันดังกล่าว สินค้าอาหาร            เส้นกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อ ตรา Indomie ที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูอาหารพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซีย เช่น รสซุปโซโต (Soto) ชนิดต่าง ๆ รสพริกซัมบัล (Sambal) ขณะเดียวกันบริษัท Jakarana Tama ได้นำเสนอสินค้าของตน ภายใต้ตรา Gaga 100 โดยชูจุดขายเรื่องความเผ็ดร้อนของอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารเกาหลี  นอกจากนี้ผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปแบบมังสวิรัติ ตราDaai ของบริษัท Indofood Sukses Markur

download PDF

ทั้งหมด มี 66 รายการ

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดีย

พฤศจิกายน 2562
อาหารอินเดียเป็นอาหารอีกชนชาติหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องกลิ่นและรสชาติ ซึ่งล้วนเกิดจากวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศสมุนไพรนานาชนิด ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 7,000 ปี จึงนับได้ว่ากลุ่มซอสและเครื่องปรุงรสเป็นสินค้าอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวอินเดียบริโภคทุกวัน ซึ่งนอกจากพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวแล้ว ขนาดตลาดที่ใหญ่มากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศ ทั้งการออกมาทำงาน
นอกบ้านของผู้หญิงชาวอินเดีย การเติบโตของชนชั้นกลาง และการขยายตัวของครอบครัวเดี่ยวหรือคนทำงานวัยหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ตามลำพัง เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดียมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย

กันยายน 2562
มาเลเซียถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่นเดียวกับไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita (PPP)) สูงเป็นอันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และบรูไน ทำให้มองได้ว่าชาวมาเลเซียเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มีการผสมผสานกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซียอีกด้วย ดังนั้น ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียจึงเป็นตลาดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศค่อนข้างสูง ประกอบกับชาวมาเลเซียมีความคุ้นเคยและชื่นชอบรสชาติของสินค้าอาหารไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซียในแต่ละพื้นที่โดยละเอียด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการเจาะตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

สิงหาคม 2562
ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การออกไปทำงานนอกบ้านของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น การเกิดครอบครัวขนาดเล็กและผู้อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของคุณภาพและรสชาติอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562
จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

มิถุนายน 2562
ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

Links