World Food Market Report


ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

สถานการณ์ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2561 สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกภายในประเทศรวม 1,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ทำให้พวกเขามีความต้องการดื่มเครื่องดื่มออร์แกนิกเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนเครื่องดื่มทั่วไปที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะชาออร์แกนิกแบบชงดื่มร้อน ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากการเติบโตของชาดำออร์แกนิก และชาเขียวออร์แกนิก ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 14.1 และ 12.6 ต่อปี ตามลำดับ ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ โดยได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบวัตถุดิบคุณภาพสูงของบรรดาผู้ผลิตสินค้าตราดัง ประกอบกับการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของชาชนิดดังกล่าว และกรรมวิธีการชงชาที่ช่วยให้พวกเขาได้ลิ้มรสความพรีเมี่ยมของชา ซึ่งนักดื่มชาชาวอเมริกันที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้มักจะให้ความสำคัญกับแหล่งปลูกชาและวัฒนธรรมการดื่มชาที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น

 

download PDF

ทั้งหมด มี 61 รายการ

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

พฤษภาคม 2562
จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และระดับรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อินเดียเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคชาวอินเดียโดยโดยทั่วไปจะต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวอินเดียจำนวนมากต่างเริ่มมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562
จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์

มีนาคม 2562
ฟิลิปปินส์จัดว่าเป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสสูงทางการค้า จากจำนวนประชากรกว่า 105 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรชาวฟิลิปปินส์มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงอยู่ในอันดับ 4 รองจากฟิลิปปินส์

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย

กุมภาพันธ์ 2562
อินโดนีเซียจัดเป็นเป็นตลาดหลักในการส่งออกผักและผลไม้ของไทย ทั้งในรูปของสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ซึ่งแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผักและผลไม้เขตร้อน แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง

ตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักร

มกราคม 2562
แม้ว่าตลาดอาหารออร์แกนิกในสหราชอาณาจักรจะมีความน่าสนใจและชี้ให้เห็นโอกาสมากมายทางธุรกิจ แต่ก็ไม่ควรมองข้ามอุปสรรคหรือภัยคุกคามในตลาดดังกล่าวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหารออร์แกนิก ข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการรับรู้ของผู้บริโภคในตลาดสหราชอาณาจักรต่อสินค้าอาหารออร์แกนิก ซึ่งชาวบริติชส่วนใหญ่มีอำนาจซื้อสูงและเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสมราคา และแสดงถึงกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของชาวบริติชแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบ/ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิกในตลาดสหราชอาณาจักรโดยละเอียด รวมถึงการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าอาหารออร์แกนิก เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารออร์แกนิกของไทย

Links