World Food Market Report


ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง (Hemp)

Hemp (เฮมป์) หรือ กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีนี้ ด้วยมีสายพันธุ์เดียวกับกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) กล่าวคือ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันว่า Cannabis sativa L. เพราะมีต้นกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจําแนก

เฮมป์มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลางและแพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออก อินเดียและทวีปยุโรป เป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว สารสำคัญชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทั้งกัญชาและกัญชง ชื่อ แคนนาบิไดออล (Cannabidiol) หรือที่เรียกว่า CBD  สาร CBD นี้มีประโยชน์หลายประการ เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท  จึงถูกนำเสนอผ่านรายงานขององค์การอนามัยโลกให้บรรจุในวาระการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ให้ถอด CBD ออกจากการควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ และกำลังถูกมองว่าจะส่งผลทำให้กัญชงสายพันธุ์ที่มีสาร CBD สูง กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ไม่เพียงจะนำใยไฟเบอร์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเท่านั้น แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใส่สาร CBD เข้าไปได้อย่างมหาศาลด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ยาสีฟัน เครื่องบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะพิจารณาเฉพาะตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชง หรือ เฮมป์ และสาร CBD เท่านั้น ไม่รวมถึงกัญชา (มาริฮวานา-Marijuana) และสาร THC (Tetrahydrocannabinol)  

download PDF

ทั้งหมด มี 68 รายการ

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม

ธันวาคม 2562
เวียดนามจัดเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนประชากรในประเทศกว่า 97 ล้านคน ส่งผลให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาประเทศสู่ความเจริญและการขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวและ
วัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม ต่างต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวเวียดนามจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น นอกจากข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่างของสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 2562
อินโดนีเซียจัดเป็นชนชาติหนึ่งที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว โดยมีข้อมูลสถิติระบุว่าชาวอินโดนีเซียรับประทานข้าวเฉลี่ยคนละ 135 กิโลกรัม/ปี และอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ยคนละ 53 ห่อ/ปี (ที่มา: Helgi Analytics, 2013 และ World Instant Noodle Association, 2015.) ขณะที่พาสต้าเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติตะวันตก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย ทั้งนี้ จากวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ของชาวอินโดนีเซีย ประกอบกับขนาดประชากรที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยจำนวนมากกว่า 260 ล้านคน ส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารเส้น พาสต้า และข้าวไปยังตลาดนี้

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดีย

พฤศจิกายน 2562
อาหารอินเดียเป็นอาหารอีกชนชาติหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องกลิ่นและรสชาติ ซึ่งล้วนเกิดจากวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศสมุนไพรนานาชนิด ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 7,000 ปี จึงนับได้ว่ากลุ่มซอสและเครื่องปรุงรสเป็นสินค้าอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวอินเดียบริโภคทุกวัน ซึ่งนอกจากพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวแล้ว ขนาดตลาดที่ใหญ่มากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศ ทั้งการออกมาทำงาน
นอกบ้านของผู้หญิงชาวอินเดีย การเติบโตของชนชั้นกลาง และการขยายตัวของครอบครัวเดี่ยวหรือคนทำงานวัยหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ตามลำพัง เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในอินเดียมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย

กันยายน 2562
มาเลเซียถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่นเดียวกับไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita (PPP)) สูงเป็นอันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และบรูไน ทำให้มองได้ว่าชาวมาเลเซียเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มีการผสมผสานกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซียอีกด้วย ดังนั้น ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียจึงเป็นตลาดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศค่อนข้างสูง ประกอบกับชาวมาเลเซียมีความคุ้นเคยและชื่นชอบรสชาติของสินค้าอาหารไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซียในแต่ละพื้นที่โดยละเอียด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการเจาะตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

สิงหาคม 2562
ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การออกไปทำงานนอกบ้านของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น การเกิดครอบครัวขนาดเล็กและผู้อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของคุณภาพและรสชาติอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น

Links