World Food Market Report


ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย

มาเลเซียถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เช่นเดียวกับไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita (PPP)) สูงเป็นอันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และบรูไน ทำให้มองได้ว่าชาวมาเลเซียเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มีการผสมผสานกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซียอีกด้วย ดังนั้น ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียจึงเป็นตลาดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศค่อนข้างสูง ประกอบกับชาวมาเลเซียมีความคุ้นเคยและชื่นชอบรสชาติของสินค้าอาหารไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซียในแต่ละพื้นที่โดยละเอียด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการเจาะตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในมาเลเซีย
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรสของมาเลเซียมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2561 มีการจำหน่ายในประเทศ 90,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,303.5 ล้านริงกิต หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.7 ต่อปี ในเชิงมูลค่า และร้อยละ 6.3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวมาเลเซียมากขึ้น เนื่องจากชาวมาเลเซียจำนวนมากมีภาระการงานที่ต้องทำมากขึ้น ทำให้จำนวนชั่วโมงทำงานแต่ละวันยาวนานขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลต่อรูปแบบความต้องการบริโภคสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสในตลาดมาเลเซียเช่นกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีความต้องการสินค้าที่มีขนาดบริโภคเล็กลง ตามลักษณะครอบครัวในปัจจุบันที่มีจำนวนสมาชิกน้อยลง และมีผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ดังนั้น หากซื้อสินค้าขนาดปกติอาจจะบริโภคไม่ทันวันหมดอายุของสินค้า และบางครั้งอาจต้องเหลือทิ้ง 
ซึ่งผู้ผลิตหลายรายต่างให้ความสนใจในประเด็นความต้องการดังกล่าว และพัฒนาสินค้าที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับการบริโภคคนเดียว และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาหารรับประทานเองบ่อยครั้งนัก เช่น ผงซอสสำเร็จรูป ขนาด 30 กรัม ซอสถั่วเหลือง 370 มิลลิลิตร ซอสหอยนางรม ขนาด 225 กรัม เป็นต้น  นอกจากนี้สินค้าขนาดเล็กยังมีข้อดีในแง่ของการเก็บรักษาที่สะดวกและประหยัดพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก เช่น อพาร์ทเมนต์

 

download PDF

ทั้งหมด มี 64 รายการ

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

สิงหาคม 2562
ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การออกไปทำงานนอกบ้านของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น การเกิดครอบครัวขนาดเล็กและผู้อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของคุณภาพและรสชาติอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

กรกฎาคม 2562
จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

มิถุนายน 2562
ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

พฤษภาคม 2562
จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และระดับรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อินเดียเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคชาวอินเดียโดยโดยทั่วไปจะต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวอินเดียจำนวนมากต่างเริ่มมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

เมษายน 2562
จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Links