ตลาดน้ำอัดลม ปี 2564

กรกฎาคม 2565

ประเมินมูลค่าตลาดน้ำอัดลม ปี 2564 ประมาณ 84,667.50 ล้านบาท (ผลรวมของมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มเองที่บ้าน (Off-trade) และมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้าน (On-trade)) ในรายงานฉบับนี้ขอกล่าวถึงในส่วนของ Off-trade โดยมีมูลค่าประมาณ 65,092.20 ล้านบาท (คิดเป็น 76.88% ของมูลค่าตลาดรวม) คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็น ร้อยละ 3.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำอัดลมแบบ Off-trade แยกเป็นน้ำอัดลมโคล่า 47,373.60 ล้านบาท (72.78%) และน้ำอัดลมที่ไม่ใช่โคล่า 17,718.60 ล้านบาท (27.22%)

       ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน ผู้บริโภคจึงนิยมดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อคลายร้อน ลดการกระหายน้ำ เพิ่มความสดชื่นและตื่นตัวเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวัน น้ำอัดลมจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2564 มูลค่าการจำหน่ายน้ำอัดลมทั้งแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มที่บ้าน (Off-trade) และแบบที่ให้ผู้บริโภคนั่งดื่มภายในร้าน (On-trade) มีการฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัว และเริ่มมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง สถานบันเทิง และการจัดงาน      อีเวนต์ในพื้นที่สาธารณะ เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้ง 

      นอกจากนิยมดื่มน้ำอัดลมเพื่อเพิ่มความสดชื่นและคลายร้อนแล้ว น้ำอัดลมยังเป็นเครื่องดื่มที่นิยมนำไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อรัฐบาลประกาศปิดการให้บริการร้านอาหาร สถานบันเทิง และกำหนดช่วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้านลดลง แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้ว แต่ในร้านอาหารยังคงห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิงยังคงไม่เปิดให้บริการ ถือว่าเป็นการลดโอกาสในการจำหน่ายน้ำอัดลมแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้าน คาดการณ์ว่าการจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้านจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปี 2565

download PDF

Related Articles

ตลาดพืชหัว ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดพืชหัว ปี 2564 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภค (Starchy Roots) มีมูลค่าประมาณ 14,217.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นมันเทศ (Sweet Potatoes) 4,180.4 ล้านบาท (29.4%) มันฝรั่ง (Potatoes) 771.8 ล้านบาท (5.4%) มันสำปะหลัง (Cassava) 510.7 ล้านบาท (3.6%) และพืชหัวอื่นๆ (Other Roots) เช่น เผือก (Taro) เป็นต้น 8,754.7 ล้านบาท (61.6%) และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 5.0 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2564 – 2569) และคาดว่าในปี 2565 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภคจะมีมูลค่าตลาดกว่า 14,783.9 ล้านบาท

Read more

ตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564 ประมาณ 14,612 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล แยกเป็นยาอม 4,472.30 ล้านบาท (30.61%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะนิ่มและอ่อนตัว 2,915.50 ล้านบาท (19.95%) ลูกอมมินต์ 2,379.10 ล้านบาท (16.28%) ลูกกวาด 1,642.60 ล้านบาท ( 11.24%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะค่อนข้างนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง 202.80 ล้านบาท (1.39%) อมยิ้ม 181 ล้านบาท (1.24%) และขนมหวานจากน้ำตาลอื่น 2,818.70 ล้านบาท (19.29%)

Read more

ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดกาแฟ (Coffee) มีมูลค่าประมาณ 32,134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นกาแฟสด (Fresh Coffee) เช่น กาแฟทั้งเมล็ด...

Read more