อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทย

สิงหาคม 2562

ปัจจุบันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) กำลังเป็นกระแสความต้องการที่มาแรงอย่างมากในทุกตลาดทั่วโลก รวมถึงตลาดประเทศไทย และไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี แต่กลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาว และวัยทำงาน ต่างเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันบรรดาผู้ผลิตต่างมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดดังกล่าว และได้พยายามพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้วยการต่อยอดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบบเดิม ไปสู่สินค้าที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในด้านต่าง ๆ เช่น บำรุงสมอง บำรุงผิวพรรณ กระตุ้นระบบขับถ่าย รวมถึงสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และปลอดสารเคมี

โดยในปี 2561มีมูลค่า 190,219 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 3.4 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร มีสัดส่วนมูลค่าตลาด ร้อยละ 53.4 ซึ่งถือเป็นชนิดสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเป็นอย่างมาก ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ขณะที่สินค้าเครื่องดื่ม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่ำกว่า อยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี เท่านั้น  ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดดังกล่าว คือ วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความเร่งรีบมากขึ้น และเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตน ทำให้พวกเขามีความต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกจากจะรับประทานได้สะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายในแต่ละวันแล้ว ยังต้องให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย ประกอบกับปัจจัยด้านรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อหาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป ให้กับตนเองและครอบครัว  นอกจากนี้มาตรการของรัฐบาลไทยในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกิน และดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ทั้งมาตรการทางตรง เช่น การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และมาตรการทางอ้อม เช่น มาตรการจัดเก็บภาษีความหวานจากเครื่องดื่ม ขณะที่ผู้ประกอบการไทยได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาเน้นการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในตลาดไทย

Related Articles

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจัดเป็นสินค้าอาหารทางเลือกทดแทนอาหารสดที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดประเทศไทย จากความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความเร่งรีบมากขึ้น จนกระทั่งไม่มีเวลามากเพียงพอในการจัดเตรียมและประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับกระแสการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการสั่งอาหารจากร้านอาหารมารับประทานที่บ้านที่ขยายวงกว้างมากขึ้น และกลายเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนไทยไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทำให้สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจบริการอาหาร

Read more

ตลาดผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตร และชาวไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานผักผลไม้สดมากกว่าสินค้าแปรรูปก็ตาม แต่จากสภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยยุ่งวุ่นวายและเร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปจึงเป็นสินค้าทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานผักและผลไม้ซึ่งอยู่นอกฤดูกาล ขณะเดียวกันบรรดาธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภคชาวไทยที่ไม่มีเวลามากนักในการจัดเตรียมส่วนประกอบอาหารเองทั้งหมด ต่างก็มีความต้องการสินค้าผักและผลไม้แปรรูปที่สามารถช่วยประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร

Read more

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

ตลาดน้ำมันพืชของไทยจัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของสินค้ามากนัก ซึ่งผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าตราอื่นทดแทนได้ หากมีโปรโมชั่นสินค้าที่น่าสนใจ หรือมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า โดยในปี 2561 ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทยมีมูลค่า 21,412.2 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.2 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนประชากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคน้ำมันพืช ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำอาหารไทย และอาหารอีกหลายชนชาติ สูงขึ้นตามไปด้วย

Read more