เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2562

จากกระแสความตระหนักถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเริ่มมองหาสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยเช่นกัน ประกอบกับมาตรการทางอ้อมของภาครัฐในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เช่น มาตรการจัดเก็บภาษีความหวานจากเครื่องดื่ม ทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม และหันมาเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทดแทน

อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพพรีเมี่ยมโดยเฉลี่ยจะมีระดับราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในภาวะซบเซา  โดยในปี 2561 ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทยมีมูลค่า 31,546.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 จากปีก่อน แต่หากพิจารณาการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) จะเห็นว่า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในตลาดไทยมีการเติบโตไม่สูงมากนัก เนื่องจากสินค้าบางชนิดเริ่มเข้าสู่ภาวะตลาดอิ่มตัว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มพร้อมดื่ม หรือ Ready-to-Drink (RTD) ซึ่งถูกมองว่ามีปริมาณน้ำตาลสูง ทำให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพจำนวนมากเลิกดื่มเครื่องดื่มดังกล่าว เช่น ชาเพื่อสุขภาพพร้อมดื่มแบบเย็น ซึ่งมีอัตราการหดตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.8 ต่อปี  นอกจากนี้มาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล ที่ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ได้ส่งผลเชิงลบต่อความต้องการดื่มเช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตบางรายได้ปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยกับภาษีที่พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เช่น น้ำผักผลไม้ 100% ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นต่อกระแสความนิยมของร้านชาบูติค และร้านกาแฟปรุงพิเศษ

download PDF

Related Articles

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจัดเป็นสินค้าอาหารทางเลือกทดแทนอาหารสดที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดประเทศไทย จากความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความเร่งรีบมากขึ้น จนกระทั่งไม่มีเวลามากเพียงพอในการจัดเตรียมและประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับกระแสการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการสั่งอาหารจากร้านอาหารมารับประทานที่บ้านที่ขยายวงกว้างมากขึ้น และกลายเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนไทยไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทำให้สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจบริการอาหาร

Read more

ตลาดผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตร และชาวไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานผักผลไม้สดมากกว่าสินค้าแปรรูปก็ตาม แต่จากสภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยยุ่งวุ่นวายและเร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปจึงเป็นสินค้าทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานผักและผลไม้ซึ่งอยู่นอกฤดูกาล ขณะเดียวกันบรรดาธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภคชาวไทยที่ไม่มีเวลามากนักในการจัดเตรียมส่วนประกอบอาหารเองทั้งหมด ต่างก็มีความต้องการสินค้าผักและผลไม้แปรรูปที่สามารถช่วยประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร

Read more

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

ตลาดน้ำมันพืชของไทยจัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของสินค้ามากนัก ซึ่งผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าตราอื่นทดแทนได้ หากมีโปรโมชั่นสินค้าที่น่าสนใจ หรือมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า โดยในปี 2561 ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทยมีมูลค่า 21,412.2 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.2 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนประชากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคน้ำมันพืช ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำอาหารไทย และอาหารอีกหลายชนชาติ สูงขึ้นตามไปด้วย

Read more