เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2562

จากกระแสความตระหนักถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเริ่มมองหาสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยเช่นกัน ประกอบกับมาตรการทางอ้อมของภาครัฐในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เช่น มาตรการจัดเก็บภาษีความหวานจากเครื่องดื่ม ทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม และหันมาเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทดแทน

อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพพรีเมี่ยมโดยเฉลี่ยจะมีระดับราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในภาวะซบเซา  โดยในปี 2561 ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทยมีมูลค่า 31,546.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 จากปีก่อน แต่หากพิจารณาการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) จะเห็นว่า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในตลาดไทยมีการเติบโตไม่สูงมากนัก เนื่องจากสินค้าบางชนิดเริ่มเข้าสู่ภาวะตลาดอิ่มตัว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มพร้อมดื่ม หรือ Ready-to-Drink (RTD) ซึ่งถูกมองว่ามีปริมาณน้ำตาลสูง ทำให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพจำนวนมากเลิกดื่มเครื่องดื่มดังกล่าว เช่น ชาเพื่อสุขภาพพร้อมดื่มแบบเย็น ซึ่งมีอัตราการหดตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.8 ต่อปี  นอกจากนี้มาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล ที่ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ได้ส่งผลเชิงลบต่อความต้องการดื่มเช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตบางรายได้ปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยกับภาษีที่พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เช่น น้ำผักผลไม้ 100% ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นต่อกระแสความนิยมของร้านชาบูติค และร้านกาแฟปรุงพิเศษ

download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย

ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้โลกเราในปัจจุบันกลายเป็น “โลกออนไลน์” หรืออาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตถูกนำมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย ขณะเดียวกันก็ได้รับ การตอบรับจากผู้คนทั่วไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลในด้านความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมของชาวไทย 5 อันดับแรก คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ร้อยละ 96.3 การรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 74.2 การค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.8 การดูโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ ร้อยละ 60.7 และการซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 51.3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยเปลี่ยนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจองโรงแรมที่พัก การซื้อตั๋วโดยสาร การชำระสินค้าและบริการ รวมถึงบริการสั่งอาหาร โดยคนไทยใช้บริการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 69.1 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 30.9 เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่สัดส่วนอยู่ที่การสั่งออนไลน์ ร้อยละ 52.5 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 47.5 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในอาหารเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น

Read more

เครื่องดื่มกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยปัจจุบันสายพันธุ์กาแฟที่ดื่มกันทั่วไป มีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ อาราบิก้า (Arabica) และโรบัสต้า (Robusta) ซึ่งความนิยมดื่มเครื่องดื่มกาแฟของคนไทยมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟอิสระ และร้านกาแฟเครือสาขา ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์ท้องถิ่น โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟรวม 8,025 แห่ง มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) นอกจากนี้ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตของชาวไทยก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เครื่องดื่มกาแฟเป็นที่ต้องการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม หรือ Ready-to-Drink (RTD) ซึ่งปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของรสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่มีรสนิยมการดื่มและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป

Read more

น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

ในอดีตที่ผ่านมาน้ำผักผลไม้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดไทย อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่แสดงให้เห็นว่าน้ำผักผลไม้บางประเภทอาจมีปริมาณน้ำตาลเจือปนอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์บางชนิด หรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำ และนี่จึงเป็นที่มาของการออกมาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปรัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานลดลงด้วยเช่นกัน

Read more