ซอสและเครื่องปรุงรสในประเทศไทย

มีนาคม 2562

จากวิถีการใช้ชีวิตของชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ทำให้ไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนคนโสดที่เพิ่มขึ้น และหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นและต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลครอบครัว ทำให้กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เลือกที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือสั่งซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้าน แทนการทำอาหารเอง เนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่าคุ้มเวลา และความไม่สะดวกของสถานที่ที่พัก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคชาวไทยและบางครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวขนาดเล็ก มีความต้องการสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสลดลง อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของธุรกิจร้านอาหาร จะพบว่า ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่ดี ตามการขยายตัวของจำนวนร้านอาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวไทย ที่หันมาใช้บริการจากร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2561 ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสของไทยมีมูลค่า 43,994.5 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.3 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคชาวไทยหันมาใส่สุขภาพมากขึ้น และเกิดความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสที่ดีต่อสุขภาพของพวกเขา เช่น มีปริมาณโซเดียมต่ำ ไขมันต่ำ แคลอรี่น้อย รวมทั้งไม่มีส่วนผสมของผงชูรส และสารกันเสีย แม้สินค้าเพื่อสุขภาพดังกล่าวจะมีราคาที่สูงกว่าสินค้ามาตรฐานทั่วไปก็ตาม

 

download PDF

Related Articles

เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีผู้ผลิตจำนวนมาก และมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งด้านรสชาติ และด้านบรรจุภัณฑ์ จะเห็นได้จากนวัตกรรมสินค้าที่บรรดาผู้ผลิตต่างคิดค้นและพัฒนาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ประกอบกับปัจจัยความท้าทายจากภายนอก เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โครงสร้างประชากรที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบความต้องการสินค้าเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนไป ขณะที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่าง และพัฒนาสินค้าของตนที่ไม่เพียงเป็นเครื่องดื่มดับกระหาย แต่ต้องดีต่อสุขภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ด้วย

Read more

อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทย

ปัจจุบันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) กำลังเป็นกระแสความต้องการที่มาแรงอย่างมากในทุกตลาดทั่วโลก รวมถึงตลาดประเทศไทย และไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี แต่กลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาว และวัยทำงาน ต่างเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันบรรดาผู้ผลิตต่างมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดดังกล่าว และได้พยายามพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้วยการต่อยอดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบบเดิม ไปสู่สินค้าที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในด้านต่าง ๆ เช่น บำรุงสมอง บำรุงผิวพรรณ กระตุ้นระบบขับถ่าย รวมถึงสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และปลอดสารเคมี

Read more

ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย

ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้โลกเราในปัจจุบันกลายเป็น “โลกออนไลน์” หรืออาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตถูกนำมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย ขณะเดียวกันก็ได้รับ การตอบรับจากผู้คนทั่วไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลในด้านความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมของชาวไทย 5 อันดับแรก คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ร้อยละ 96.3 การรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 74.2 การค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.8 การดูโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ ร้อยละ 60.7 และการซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 51.3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยเปลี่ยนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจองโรงแรมที่พัก การซื้อตั๋วโดยสาร การชำระสินค้าและบริการ รวมถึงบริการสั่งอาหาร โดยคนไทยใช้บริการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 69.1 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 30.9 เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่สัดส่วนอยู่ที่การสั่งออนไลน์ ร้อยละ 52.5 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 47.5 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในอาหารเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น

Read more