ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

ตุลาคม 2561

ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความใส่ใจต่อการมีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี และรูปร่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนำเรื่องการบริโภคอาหารกับสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน โดยมองว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น อีกทั้งมีการมองว่า ผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุมี ความต้องการอาหารที่แตกต่างกันตามวัย การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอาจจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อนของผู้บริโภคได้ รวมถึงแนวความคิดการบริโภคอาหารเป็นยา ส่งผลให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 1.87 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรณรงค์ของภาครัฐที่ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มNCDs    (Non-Communicable diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  นอกจากนี้การที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีชื่อเสียง (Celebrity) ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการมีสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในสังคมเมือง ขณะที่ประชากรในท้องถิ่นห่างไกลหรือชนบทยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้มากนัก ทำให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกจำกัดอยู่เพียงเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น อีกทั้งอาหารเพื่อสุขภาพมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาอาหารทั่วไป จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนให้ตลาดเติบโตไม่สูง โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำหวาน(ผลไม้)เข้มข้นในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ให้รสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแต่ละประเภท/รสชาติ ของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ/คุณสมบัติ สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในวันพิเศษต่างๆ เช่น งานบุญ ครบรอบวันเกิด ปาร์ตี้ แม้กระทั่งร้านเบเกอรี่ ร้านขายขนมหวาน ร้านไอศกรีม ฯลฯ

Read more

ตลาดนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กออกมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จนพ่อแม่เกิดความกังวลหรือลังเลว่าจะเลือกซื้อนมผงยี่ห้อใดและชนิดไหนให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด จนถึงเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ความหลากหลายของนมแต่ละแบบ ซึ่งมีส่วนผสมที่เหมาะกับเด็กต่างวัยออกไป บางชนิดเน้นการผลิตเลียนแบบนมแม่มากที่สุด มีการดัดแปลงโปรตีน ไขมัน หรือส่วนผสมอื่นเพื่อให้ประโยชน์ต่อเด็กตามความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ ไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องของสัดส่วนสารอาหารแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกัน บางแบรนด์มีการเติมสารทอรีน หรือบางแบรนด์ก็เติมเบต้าแคโรทีนเข้าไป รวมถึงสารอาหารอื่นๆ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งดีต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและการพัฒนาทางด้านสมอง

Read more

ส่วนแบ่งตลาดชา ปี 2560

ตลาดชาในประเทศไทย มีมูลค่า 2,719 ล้านบาท เติบโต 3.1% โดยมี Fitne , Twinings , Catherine , และตราสามม้า เป็นเจ้าตลาด

Read more