ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

เมษายน 2561

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี ด้วยมูลค่าสูงราว 1.7 แสนล้านบาท โดยเครื่องดื่มมอลต์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มมอลต์ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตในประเทศไม่สูงมากนัก กล่าวคือ ปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 4,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.4 เนื่องจากเผชิญกับการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ หลายประเภท เช่น นมพร้อมดื่ม เครื่องดื่มธัญพืช หรือชาสมุนไพร เป็นต้น ประกอบกับการที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่คือเด็ก ทำให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กวัยเรียนเท่านั้น แต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศเติบโตได้อยู่ เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความถี่ในการบริโภค นอกจากนี้ เครื่องดื่มมอลต์มีความได้เปรียบชาและกาแฟ (ซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศ) ในแง่ของการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของร้านชากาแฟ มีส่วนช่วยให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์เติบโตได้เช่นกัน ด้วยการเป็นเมนูทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และส่งผลให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง    วัยอื่น เช่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เพิ่มมากขึ้น

 

download PDF

Related Articles

ตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,500 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะจากที่การที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในเรื่องสุขภาพได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้ามีบทบาทสำคัญต่อสังคมยุคใหม่ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่ออายุที่ยั่งยืน หรือโทษหรือโรคภัยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัวที่จะหันมาใส่ใจเลือกซื้ออาหารและมีความต้องการได้รับสารอาหารจากอาหารที่ตนเองรับประทานมากขึ้น

Read more

ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Sports nutrition ปี 2560

ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Sports nutrition ในปี 2560 มีมูลค่า 741 ล้านบาท เติบโต 11% โดยมี GNC, Ultrapro, ProFlex Whey และ Masashi Bulk เป็นเจ้าตลาด

Read more

ส่วนแบ่งตลาดนมเปรี้ยวและโยเกร์ต ปี 2560

ตลาดนมเปรี้ยวและโยเกร์ต ในปี 2560 มีมูลค่า 30,196 ล้านบาท เติบโต 7.5% โดยมี บริษัท ดัลมิลล์ จำกัด , บริษัท ยาคูลท์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าตลาด

Read more