ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

เมษายน 2561

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี ด้วยมูลค่าสูงราว 1.7 แสนล้านบาท โดยเครื่องดื่มมอลต์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มมอลต์ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตในประเทศไม่สูงมากนัก กล่าวคือ ปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 4,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.4 เนื่องจากเผชิญกับการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ หลายประเภท เช่น นมพร้อมดื่ม เครื่องดื่มธัญพืช หรือชาสมุนไพร เป็นต้น ประกอบกับการที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่คือเด็ก ทำให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กวัยเรียนเท่านั้น แต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศเติบโตได้อยู่ เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความถี่ในการบริโภค นอกจากนี้ เครื่องดื่มมอลต์มีความได้เปรียบชาและกาแฟ (ซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศ) ในแง่ของการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของร้านชากาแฟ มีส่วนช่วยให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์เติบโตได้เช่นกัน ด้วยการเป็นเมนูทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และส่งผลให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง    วัยอื่น เช่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เพิ่มมากขึ้น

 

download PDF

Related Articles

ตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดหมากฝรั่งในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 4,180 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดหมากฝรั่งยังคงเติบโตอยู่มาจากกลุ่มหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้บริโภครับรู้ข่าวสารได้ง่ายกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงคนไทยในปัจจุบันต้องการมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรคภัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับอาหารที่ตนเองรับประทานเข้าไปมากขึ้น โดยหันมาจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารบางประเภทที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำตาล ที่ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยประสบกับโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคกระดูกเปราะและฟันผุ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

Read more

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหาร จึงอาจกล่าวว่าน้ำมันพืชเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับ ทุกครัวเรือน ทำให้ตลาดน้ำมันพืชในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่หวือหวาเหมือนผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขควบคู่กับการมีสุขภาพดี ขณะที่ข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า การกินอาหารทอดมากๆ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง แม้ไม่เกิดเฉียบพลัน แต่หากร่างกายได้รับติดต่อกันนานๆ ก็จะสะสมทำให้เกิดโรคได้ ทำให้ กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจังเลือกที่จะลดการบริโภคน้ำมันพืชและอาหารประเภททอด ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของตลาดน้ำมันพืช อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเองได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ให้น้ำมันพืชกลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้นโดยการสร้าง ความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม

Read more

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อออนไลน์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในเรื่องของสารอาหารและโทษที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดน้ำดื่มรรจุขวดเพราะมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มีการใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเข้าไปเพิ่มเหมือนอย่าง น้ำอัดลม หรือ ชาพร้อมดื่ม ซึ่งมองว่าเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

Read more