ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

เมษายน 2561

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี ด้วยมูลค่าสูงราว 1.7 แสนล้านบาท โดยเครื่องดื่มมอลต์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มมอลต์ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตในประเทศไม่สูงมากนัก กล่าวคือ ปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 4,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.4 เนื่องจากเผชิญกับการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ หลายประเภท เช่น นมพร้อมดื่ม เครื่องดื่มธัญพืช หรือชาสมุนไพร เป็นต้น ประกอบกับการที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่คือเด็ก ทำให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กวัยเรียนเท่านั้น แต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศเติบโตได้อยู่ เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความถี่ในการบริโภค นอกจากนี้ เครื่องดื่มมอลต์มีความได้เปรียบชาและกาแฟ (ซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศ) ในแง่ของการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของร้านชากาแฟ มีส่วนช่วยให้ตลาดเครื่องดื่มมอลต์เติบโตได้เช่นกัน ด้วยการเป็นเมนูทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และส่งผลให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง    วัยอื่น เช่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เพิ่มมากขึ้น

 

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อออนไลน์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในเรื่องของสารอาหารและโทษที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดน้ำดื่มรรจุขวดเพราะมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มีการใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเข้าไปเพิ่มเหมือนอย่าง น้ำอัดลม หรือ ชาพร้อมดื่ม ซึ่งมองว่าเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

Read more

ตลาดสเปรด (Spreads) ในประเทศไทย

บทนำ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในสังคมเมือง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมและรับประทานซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ “ขนมปัง”

Read more