ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From

มกราคม 2561

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 22,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น ข้อมูลเรื่องการมีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านทางสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีจึงใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างเช่น การพยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่สนใจที่จะแสวงหาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From หรืออาหารที่ปลอดสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้มาบริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากยังเป็นกลุ่มอาหารที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด ดังนั้นจึงยังมีสินค้าในกลุ่มนี้จำหน่ายค่อนข้างน้อย อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพที่อาศัยอยู่ในเมืองเพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ได้ง่ายกว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้ยังไม่สนใจที่จะบริโภคสินค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายของผู้ผลิตสินค้า  ที่จะต้องทำการศึกษาและให้ความรู้ผู้บริโภคเพื่อเกิดความสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From คือกลุ่มอาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่ง เช่น สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น หรือ สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น กลูเตน ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม แลคโตส และไข่  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

1. เครื่องดื่มที่ปราศจากนมจากสัตว์ (Free From Dairy)

มีมูลค่าอยู่ที่ 20,514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.4

2. เครื่องดื่มที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ (Free From Allergens)

มีมูลค่าอยู่ที่ 426 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0

3. อาหารเด็กที่ปราศจากแลคโตส (Free From Lactose)

มีมูลค่าอยู่ที่ 338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อออนไลน์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในเรื่องของสารอาหารและโทษที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดน้ำดื่มรรจุขวดเพราะมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มีการใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเข้าไปเพิ่มเหมือนอย่าง น้ำอัดลม หรือ ชาพร้อมดื่ม ซึ่งมองว่าเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

Read more

ตลาดสเปรด (Spreads) ในประเทศไทย

บทนำ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในสังคมเมือง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมและรับประทานซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ “ขนมปัง”

Read more