ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From

มกราคม 2561

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 22,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น ข้อมูลเรื่องการมีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านทางสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีจึงใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างเช่น การพยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่สนใจที่จะแสวงหาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From หรืออาหารที่ปลอดสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้มาบริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากยังเป็นกลุ่มอาหารที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด ดังนั้นจึงยังมีสินค้าในกลุ่มนี้จำหน่ายค่อนข้างน้อย อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพที่อาศัยอยู่ในเมืองเพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ได้ง่ายกว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้ยังไม่สนใจที่จะบริโภคสินค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายของผู้ผลิตสินค้า  ที่จะต้องทำการศึกษาและให้ความรู้ผู้บริโภคเพื่อเกิดความสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From คือกลุ่มอาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่ง เช่น สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น หรือ สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น กลูเตน ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม แลคโตส และไข่  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Free From ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

1. เครื่องดื่มที่ปราศจากนมจากสัตว์ (Free From Dairy)

มีมูลค่าอยู่ที่ 20,514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.4

2. เครื่องดื่มที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ (Free From Allergens)

มีมูลค่าอยู่ที่ 426 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0

3. อาหารเด็กที่ปราศจากแลคโตส (Free From Lactose)

มีมูลค่าอยู่ที่ 338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6

download PDF

Related Articles

ตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,500 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะจากที่การที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในเรื่องสุขภาพได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้ามีบทบาทสำคัญต่อสังคมยุคใหม่ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่ออายุที่ยั่งยืน หรือโทษหรือโรคภัยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัวที่จะหันมาใส่ใจเลือกซื้ออาหารและมีความต้องการได้รับสารอาหารจากอาหารที่ตนเองรับประทานมากขึ้น

Read more

ตลาดเครื่องดื่มมอลต์ในประเทศไทย

พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

Read more

ส่วนแบ่งตลาดนมเปรี้ยวและโยเกร์ต ปี 2560

ตลาดนมเปรี้ยวและโยเกร์ต ในปี 2560 มีมูลค่า 30,196 ล้านบาท เติบโต 7.5% โดยมี บริษัท ดัลมิลล์ จำกัด , บริษัท ยาคูลท์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าตลาด

Read more