ตลาดชีสในประเทศไทย

มกราคม 2560

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดชีสในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า จากความนิยมในอาหารตะวันตกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดชีสในประเทศไทย ยังถือว่ามีมูลค่าน้อยอยู่และยังจำกัดอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่นิยมรับประทานอาหารไทยซึ่งไม่ได้มีชีสเป็นส่วนประกอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคชีสค่อนข้างน้อย และยังไม่คุ้นเคยกับบริโภคชีสเป็นอาหารหลักแต่จะนิยมบริโภคนมมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะกระตุ้นการบริโภคชีสให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผู้บริโภคกลุ่มหลักในตลาดชีสในปัจจุบันคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมือง เพราะเป็นกลุ่มคนไทยที่มีความคุ้นเคยกับอาหารตะวันตกที่ทำจากชีสมากกว่ากลุ่มอื่น อีกทั้งยอดจำหน่ายชีสในประเทศยังมาจากชาวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่มที่บริโภคชีสเป็นอาหารหลักอยู่แล้ว จึงนิยมบริโภคชีสเมื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้ของผู้บริโภคพบว่า กลุ่มผู้บริโภคชีสส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและมีกำลังซื้อ เพราะชีสจัดเป็นสินค้าในกลุ่มพรีเมียมและมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีในตัวสินค้าค่อนข้างสูงและยินดีจ่ายเพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ชีส (Cheese) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนมวัวหรือนมแพะและผ่านกระบวนการคัดแยกโปรตีน จากนั้น   จึงนำโปรตีนของนมมาผสมกับเชื้อรา แบคทีเรีย หรือสารอื่นๆ ตามแต่ละประเภทของชีส ในตลาดผลิตภัณฑ์ชีสสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่

  1. ชีสแปรรูป (Processed cheese) คือชีสที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสให้อยู่ในรูปแบบ      ที่สะดวกต่อการรับประทาน และมีการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 54.0 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
  • ชีสแปรรูปชนิดป้ายทาได้ (Spreadable processed cheese) ครองส่วนแบ่งร้อยละ 22.0
  • ชีสแปรรูปชนิดอื่นๆ ครองส่วนแบ่งร้อยละ 32.0
  1. ชีสไม่ผ่านการแปรรูป (Unprocessed cheese) คือคือชีสที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส ซึ่งครองส่วนแบ่งร้อยละ 46.0 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
  • ชีสชนิดแข็ง (Hard cheese) คือชีสที่ผ่านการบ่มเป็นเวลานานมีเนื้อแข็ง ครองส่วนแบ่งร้อยละ 24.0
  • ชีสชนิดอ่อน (Soft cheese) คือชีสที่มีเนื้อนิ่มที่มีการขึ้นรูปเป็นก้อน ครองส่วนแบ่งร้อยละ 22.0
download PDF

Related Articles

ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย

ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้โลกเราในปัจจุบันกลายเป็น “โลกออนไลน์” หรืออาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตถูกนำมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย ขณะเดียวกันก็ได้รับ การตอบรับจากผู้คนทั่วไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลในด้านความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมของชาวไทย 5 อันดับแรก คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ร้อยละ 96.3 การรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 74.2 การค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.8 การดูโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ ร้อยละ 60.7 และการซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 51.3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยเปลี่ยนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจองโรงแรมที่พัก การซื้อตั๋วโดยสาร การชำระสินค้าและบริการ รวมถึงบริการสั่งอาหาร โดยคนไทยใช้บริการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 69.1 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 30.9 เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่สัดส่วนอยู่ที่การสั่งออนไลน์ ร้อยละ 52.5 เทียบกับออฟไลน์ ร้อยละ 47.5 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในอาหารเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น

Read more

เครื่องดื่มกาแฟในประเทศไทย

กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยปัจจุบันสายพันธุ์กาแฟที่ดื่มกันทั่วไป มีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ อาราบิก้า (Arabica) และโรบัสต้า (Robusta) ซึ่งความนิยมดื่มเครื่องดื่มกาแฟของคนไทยมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟอิสระ และร้านกาแฟเครือสาขา ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์ท้องถิ่น โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวนร้านกาแฟรวม 8,025 แห่ง มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) นอกจากนี้ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตของชาวไทยก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เครื่องดื่มกาแฟเป็นที่ต้องการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม หรือ Ready-to-Drink (RTD) ซึ่งปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของรสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่มีรสนิยมการดื่มและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป

Read more

น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย

ในอดีตที่ผ่านมาน้ำผักผลไม้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดไทย อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่แสดงให้เห็นว่าน้ำผักผลไม้บางประเภทอาจมีปริมาณน้ำตาลเจือปนอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์บางชนิด หรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำ และนี่จึงเป็นที่มาของการออกมาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปรัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานลดลงด้วยเช่นกัน

Read more