Thailand food market report


ตลาดน้ำอัดลม ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดน้ำอัดลม ปี 2564 ประมาณ 84,667.50 ล้านบาท (ผลรวมของมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มเองที่บ้าน (Off-trade) และมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้าน (On-trade)) ในรายงานฉบับนี้ขอกล่าวถึงในส่วนของ Off-trade โดยมีมูลค่าประมาณ 65,092.20 ล้านบาท (คิดเป็น 76.88% ของมูลค่าตลาดรวม) คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็น ร้อยละ 3.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำอัดลมแบบ Off-trade แยกเป็นน้ำอัดลมโคล่า 47,373.60 ล้านบาท (72.78%) และน้ำอัดลมที่ไม่ใช่โคล่า 17,718.60 ล้านบาท (27.22%)

       ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน ผู้บริโภคจึงนิยมดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อคลายร้อน ลดการกระหายน้ำ เพิ่มความสดชื่นและตื่นตัวเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวัน น้ำอัดลมจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2564 มูลค่าการจำหน่ายน้ำอัดลมทั้งแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มที่บ้าน (Off-trade) และแบบที่ให้ผู้บริโภคนั่งดื่มภายในร้าน (On-trade) มีการฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัว และเริ่มมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง สถานบันเทิง และการจัดงาน      อีเวนต์ในพื้นที่สาธารณะ เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้ง 

      นอกจากนิยมดื่มน้ำอัดลมเพื่อเพิ่มความสดชื่นและคลายร้อนแล้ว น้ำอัดลมยังเป็นเครื่องดื่มที่นิยมนำไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อรัฐบาลประกาศปิดการให้บริการร้านอาหาร สถานบันเทิง และกำหนดช่วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้านลดลง แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้ว แต่ในร้านอาหารยังคงห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิงยังคงไม่เปิดให้บริการ ถือว่าเป็นการลดโอกาสในการจำหน่ายน้ำอัดลมแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้าน คาดการณ์ว่าการจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้านจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปี 2565

download PDF

ทั้งหมด มี 152 รายการ

ตลาดพืชหัว ปี 2564

มิถุนายน 2565
ประเมินมูลค่าตลาดพืชหัว ปี 2564 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภค (Starchy Roots) มีมูลค่าประมาณ 14,217.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นมันเทศ (Sweet Potatoes) 4,180.4 ล้านบาท (29.4%) มันฝรั่ง (Potatoes) 771.8 ล้านบาท (5.4%) มันสำปะหลัง (Cassava) 510.7 ล้านบาท (3.6%) และพืชหัวอื่นๆ (Other Roots) เช่น เผือก (Taro) เป็นต้น 8,754.7 ล้านบาท (61.6%) และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 5.0 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2564 – 2569) และคาดว่าในปี 2565 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภคจะมีมูลค่าตลาดกว่า 14,783.9 ล้านบาท

ตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564

พฤษภาคม 2565
ประเมินมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564 ประมาณ 14,612 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล แยกเป็นยาอม 4,472.30 ล้านบาท (30.61%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะนิ่มและอ่อนตัว 2,915.50 ล้านบาท (19.95%) ลูกอมมินต์ 2,379.10 ล้านบาท (16.28%) ลูกกวาด 1,642.60 ล้านบาท ( 11.24%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะค่อนข้างนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง 202.80 ล้านบาท (1.39%) อมยิ้ม 181 ล้านบาท (1.24%) และขนมหวานจากน้ำตาลอื่น 2,818.70 ล้านบาท (19.29%)

ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564

เมษายน 2565
ปี 2564 ตลาดกาแฟ (Coffee) มีมูลค่าประมาณ 32,134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นกาแฟสด (Fresh Coffee) เช่น กาแฟทั้งเมล็ด...

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปี 2564

มีนาคม 2565
ปี 2564 ประมาณ 58,715 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด แยกเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำเปล่า) 44,607.7 ล้านบาท (75.97%) น้ำโซดาบรรจุขวด 8,869.8 ล้านบาท (15.11%) น้ำดื่มฟังก์ชั่น 5,039.6 ล้านบาท (8.58%) และน้ำดื่มใสแต่งกลิ่นรส 197.9 ล้านบาท (0.34%)

ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลในประเทศไทย ปี 2564

กุมภาพันธ์ 2565
ปี 2564 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Beverage) มีมูลค่าประมาณ 51,252.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Soft Drink) 42,910.4 ล้านบาท (83.72%) เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำบรรจุขวด เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำผัก ผลไม้ เป็นต้น และเครื่องดื่มร้อน (Hot Drink) 8,341.8 ล้านบาท (16.28%) คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2564 – 2569) และคาดว่าในปี 2565 ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลจะมีมูลค่าตลาดกว่า 53,295.4 ล้านบาท

Links