ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่ม ปี 2562

กรกฎาคม 2563

ส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่มมีมูลค่า 58,619 ล้านบาท เติบโต 5.7% โดยมี Lactasoy Foremost Vitamilk Meiji และอื่นๆ เป็นเจ้าตลาด

download PDF

Related Articles

ตลาดน้ำอัดลม ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดน้ำอัดลม ปี 2564 ประมาณ 84,667.50 ล้านบาท (ผลรวมของมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปดื่มเองที่บ้าน (Off-trade) และมูลค่าจำหน่ายแบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มที่ร้าน (On-trade)) ในรายงานฉบับนี้ขอกล่าวถึงในส่วนของ Off-trade โดยมีมูลค่าประมาณ 65,092.20 ล้านบาท (คิดเป็น 76.88% ของมูลค่าตลาดรวม) คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็น ร้อยละ 3.7 โดยมูลค่าตลาดน้ำอัดลมแบบ Off-trade แยกเป็นน้ำอัดลมโคล่า 47,373.60 ล้านบาท (72.78%) และน้ำอัดลมที่ไม่ใช่โคล่า 17,718.60 ล้านบาท (27.22%)

Read more

ตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564

ประเมินมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล ปี 2564 ประมาณ 14,612 ล้านบาท คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – 2569 คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมูลค่าตลาดขนมหวานจากน้ำตาล แยกเป็นยาอม 4,472.30 ล้านบาท (30.61%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะนิ่มและอ่อนตัว 2,915.50 ล้านบาท (19.95%) ลูกอมมินต์ 2,379.10 ล้านบาท (16.28%) ลูกกวาด 1,642.60 ล้านบาท ( 11.24%) กลุ่มขนมหวานที่มีลักษณะค่อนข้างนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง 202.80 ล้านบาท (1.39%) อมยิ้ม 181 ล้านบาท (1.24%) และขนมหวานจากน้ำตาลอื่น 2,818.70 ล้านบาท (19.29%)

Read more

ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564

ปี 2564 ตลาดกาแฟ (Coffee) มีมูลค่าประมาณ 32,134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นกาแฟสด (Fresh Coffee) เช่น กาแฟทั้งเมล็ด...

Read more