ภาพรวมการค้าอาหารโลกปี 2561

กุมภาพันธ์ 2562

ภาพรวมการค้าอาหารโลกปี 2561 1. มูลค่าการค้าอาหารโลก การค้าอาหารโลกปี 2561 มีมูลค่า 1.364 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2560 โดยกลุ่มสินค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และเครื่องดื่ม โดยมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 63.2 ของการค้าอาหารโดยรวม ในขณะที่กลุ่มสินค้าส่วนใหญ่การค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น มีเพียงกลุ่มน้ำตาลและน้ำมันบริโภคที่มูลค่าการค้าหดตัวลงตามราคาตลาดโลก แต่การค้าในเชิงปริมาณยังคงเพิ่มสูงขึ้น

2. ราคาอาหารโลก

ในปี 2561 ดัชนีราคาอาหารโลกหดตัวลงร้อยละ 1.8 ตามการลดลงของราคาสินค้าอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์ (-2.2%), น้ำตาล (-21.9%), น้ำมันพืช (-14.7%) และผลิตภัณฑ์นม (-4.6%) อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารในกลุ่มอาหารทะเลและธัญพืชที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.6 และ 9.0 ตามลำดับ ส่งผลทำให้ราคาสินค้าอาหารโดยรวมหดตัวลงไม่มากนัก

Related Articles

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

พฤศจิกายน 2557

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร

Read more