บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

สิงหาคม 2558

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร


ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร

Related Articles

ภาพรวมการค้าอาหารโลกปี 2561

ภาพรวมการค้าอาหารโลกปี 2561
1. มูลค่าการค้าอาหารโลก
การค้าอาหารโลกปี 2561 มีมูลค่า 1.364 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2560 โดยกลุ่มสินค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และเครื่องดื่ม โดยมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 63.2 ของการค้าอาหารโดยรวม ในขณะที่กลุ่มสินค้าส่วนใหญ่การค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น มีเพียงกลุ่มน้ำตาลและน้ำมันบริโภคที่มูลค่าการค้าหดตัวลงตามราคาตลาดโลก แต่การค้าในเชิงปริมาณยังคงเพิ่มสูงขึ้น

Read more