บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

สิงหาคม 2558

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร


ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร

Related Articles

อุตสาหกรรมอาหารโลกไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในไตรมาสแรกปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 303,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 4.8 เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลายประเทศต่างทยอยออกมาตรการป้องกันการระบาด ทั้งการปิดประเทศและปิดเมือง กระทบต่อระบบขนส่งและลอจิสติกส์ การกระจายสินค้าเกิดความล่าช้า หลังจากเจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติงาน

Read more

อุตสาหกรรมอาหารโลก 9 เดือนแรกปี 2562 และแนวโน้ม

การค้าอาหารโลกในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 มีแนวโน้มหดตัวลง โดยการค้าอาหารโลกในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่า 967,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 2.2 (YoY) เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังชะลอตัวจากสงครามทางการค้า รวมทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ

Read more

อุตสาหกรรมอาหารโลก (World Food Situation) 6 เดือนแรกปี 2562 และแนวโน้ม

650,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 2.4 (YoY) เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมลดต่ำลงตามภาวะเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ที่ชะลอตัวจากความผันผวนการเมืองระหว่างประเทศและสงครามการค้า รวมทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ

การค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารมีมูลค่าลดลง ในขณะที่กลุ่มอาหารแปรรูปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 การค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารมีมูลค่า 425,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 3.8 (YoY) ส่วนทางกับกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปที่มีมูลค่าการค้า 224,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) สัดส่วนการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปเทียบกับภาพรวมการค้าอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.6 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 34.6 ในปี 2562

Read more