Domestic


บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร


ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ ผ่านมา โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการ ลดลงของกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกร

ทั้งหมด มี 1 รายการ


Links